11111111 Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden CuracaoTodo

december 2016

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website www.curacaotodo.com ( "Site") eigendom van Sunshine Experience BV ( "CuracaoTodo"), met statutaire adres Bluebay L18 op Curaçao, in het handelsregister van de Curaçaose Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer . 136.590, het gebruik van de site en enige overeenkomst tussen u en CuracaoTodo via de site gesloten. In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden, kunnen de gebruiksvoorwaarden voor bedrijven of de gebruiksvoorwaarden voor klanten toepasselijk zijn, afhankelijk van uw hoedanigheid als gebruiker.

Online betalingen worden verwerkt en behandeld door 12Grow Holding BV, de houdstermaatschappij van Sunshine Experience BV, gevestigd in Deventer, Nederland.

 1. De Site
  De site is een platform waarmee bepaalde partijen bieden goederen en / of diensten ( "Bedrijven") naar andere partijen die dergelijke goederen en / of diensten ( "Klanten") kunnen kopen. CuracaoTodo faciliteert in de overeenkomsten tussen bedrijven en klanten via de site en zal voor dat doel in te voeren in afzonderlijke gebruiksvoorwaarden bij bedrijven en klanten.
 2. Gebruik en gebruiker
  De algemene voorwaarden van toepassing op uw gebruik van de site. Gebruik van de site bevat, onder andere, de loutere scrawling en zoeken op de site, alsmede het aanbieden en de aankoop van goederen en diensten via de Site. U wordt beschouwd gebruiker van deze site onder deze Algemene Voorwaarden.
 3. Vertegenwoordigingen
  Gebruiker verklaart en garandeert dat hij bevoegd is, dat wil zeggen het bezit van het wettelijk juiste capaciteit en het vermogen aan te bieden en / of de aankoop van producten en diensten door het gebruik van deze site in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Gebruiker stemt ermee in financieel verantwoordelijk voor al het gebruik van deze site, alsmede voor het gebruik van de rekening van de gebruiker door anderen. Het aanbod en de aankoop kenmerken van deze site zijn alleen te verstrekken aan gebruiker in staat te stellen legitieme aanbiedingen of aankopen met derden en niet voor andere doeleinden. Aankopen mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Zonder beperking, zal de gebruiker niet maken geen speculatieve, valse of frauduleuze aanbod of aankoop. Gebruiker verklaart dat hij zich niet zal mengen in welke wijze dan ook met de juiste werking en functionaliteit van de site en elke actie die zal of kan een buitensporige of onevenredige belasting van de infrastructuur van de site op te leggen niet te nemen. Gebruiker is verantwoordelijk voor alle kosten, vergoedingen, heffingen, belastingen en evaluaties die voortvloeien uit zijn gebruik van deze site.
 4. Intellectuele eigendomsrechten
  De site en de intellectuele eigendomsrechten daarop zijn eigendom van CuracaoTodo. Intellectuele eigendomsrechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, auteursrechten op foto's, afbeeldingen, video, afbeeldingen, tekst evenals exclusieve rechten op namen, merken de handel en know-how. De site bevat ook de intellectuele eigendomsrechten van derden reclame op de site. Geen inhoud, materiaal, informatie, software, producten of diensten verkregen van deze site mag worden gewijzigd, gekopieerd, weergegeven, uitgevoerd, in licentie gegeven, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden, verkocht, gedistribueerd, onderzocht, hersteld, gecontroleerd of opgehaald in een of andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CuracaoTodo. CuracaoTodo zal haar uiterste best doen om de intellectuele eigendomsrechten van derden respecteren op de Site. Gebruiker meldt een mogelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. CuracaoTodo behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site tijdelijk of permanent te verwijderen en is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt als gevolg van deze verwijdering. Gebruiker houdt CuracaoTodo, haar dochterondernemingen, filialen en een van hun werknemers, functionarissen, directeuren, agenten en partners schadeloos stellen voor eventuele schadeclaims als gevolg van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in verband met zijn gebruik van de site.
 5. Andere websites
  Deze site kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites die door derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot websites van bedrijven reclame op deze site. CuracaoTodo werkt niet of de controle in geen enkel opzicht enige informatie, producten of diensten op websites van derden '. Derden links en verwijzingen zijn uitsluitend opgenomen voor het gemak van de gebruiker en geen goedkeuring door CuracaoTodo vormen. Gebruiker draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de derde links en verwijzingen partij. CuracaoTodo is niet verantwoordelijk voor eventuele claim of inhoud die op websites van derden.
 6. Communicatie
  CuracaoTodo zal communiceren met de gebruikers via e-mail en mededelingen op de Site. CuracaoTodo is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van fouten in de e-mail gebruiker en mededelingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten en vertragingen zetfouten in de aflevering. E-mail en mededelingen van CuracaoTodo worden beschouwd als geleverd aan de gebruiker wanneer verzonden naar het e-mailadres gebruiker via e-mail en via de site te CuracaoTodo verstrekt.
 7. Aansprakelijkheid disclaimer
  CuracaoTodo doet geen uitspraken over de geschiktheid van de informatie, producten en diensten die op de site voor enig doel. Al deze informatie, producten en diensten worden geleverd "as is" zonder enige vorm van garantie. CuracaoTodo is niet verantwoordelijk voor eventuele verzekeringen, vergunningen of licenties die in verband met de producten of diensten die worden aangeboden door bedrijven via de site of het ontbreken van verzekeringen, vergunningen of licenties kunnen worden geëist. CuracaoTodo wijst hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot informatie, producten en diensten die op de site, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-schending. In geen geval zal CuracaoTodo, haar dochterondernemingen, gelieerde of een van hun werknemers, functionarissen, directeuren, agenten of partners aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met: (i) het gebruik van deze site, (ii) de vertraging of onmogelijkheid om deze site te gebruiken, (iii) wijziging of verwijdering van content op de site, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud gebruiker, (iv) alle informatie, inclusief maar niet beperkt onjuiste informatie als gevolg van typefouten, producten en diensten die worden aangeboden en / of direct te bestellen via deze site, (v) het ontbreken van verzekeringen, vergunningen of licenties die nodig zijn voor de producten of diensten aangeboden door bedrijven via de site, of (vi) schade anderszins voortvloeiende uit het gebruik van deze site, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins. Aansprakelijkheid van CuracaoTodo tot schadevergoeding in verband met producten of diensten aangeboden op deze site zal niet hoger zijn dan de prijs die voor het betrokken product of de dienst bedrag.
 8. Schadeloosstelling
  Gebruiker vrijwaart CuracaoTodo van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten en schade voortvloeiend uit schuldvorderingen die voortvloeien uit zijn gebruik van deze website.
 9. Geen partnership
  Gebruiker erkent dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat of ontstaat tussen de gebruiker en CuracaoTodo als gevolg van het gebruik van deze site. Gebruiker stemt ermee in om niet te handelen als vertegenwoordiger, agent of werknemer van CuracaoTodo en dat CuracaoTodo is niet aansprakelijk voor enige vertegenwoordiging, handelen of nalaten van de gebruiker zijn.
 10. Online betalingen en garanties
  Additionals voorwaarden met betrekking tot de aankoop en de online betaling voor activiteiten en aanbiedingen gelden voor klanten (toeristen) en bedrijven.
 11. Privacy
  CuracaoTodo respecteert de privacy van de gebruiker en de juiste gebruiker om persoonlijke gegevens te beschermen. Meer informatie over het privacybeleid van CuracaoTodo kunt u vinden in onze CuracaoTodo privacybeleid.
 12. Wijziging van de Site en de Algemene Voorwaarden
  CuracaoTodo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan deze site te maken naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker. In geval van overtreding van deze Algemene Voorwaarden, of van de gebruiksvoorwaarden, of in het geval CuracaoTodo moet voldoen aan de rechtshandhaving verzoeken, CuracaoTodo behoudt zich het recht voor om onmiddellijk en zonder inhoud enige kennisgeving verwijderen gebruiker en / of de toegang blokkeren tot de site en / of elke actie of een aanspraak op schadevergoeding van de gebruiker te verkrijgen noodzakelijk of passend wordt geacht te maken. CuracaoTodo behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en zal de gebruiker van de veranderingen op de Site kennis. De gebruiker moet regelmatig de Algemene Voorwaarden, die beschikbaar zijn op de site zijn. Voortgezet gebruik van de Site na dergelijke wijzigingen wordt beschouwd als een aanvaarding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden van de gebruiker.
 13. Toepasselijk recht en jurisdictie
  De Algemene Voorwaarden hebben alleen betrekking op het gebruik van deze site. Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing voor het aanbieden en kopen van producten en diensten via de Site. De Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden voor klanten en voor bedrijven, en de rechten en verplichtingen van de partijen hieronder, moet worden uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Curaçao, ondanks tegenstrijdige rechtsprincipes. In het geval van een conflict over de uitlegging van één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden, het gebruik van de site of een overeenkomst die via deze site, de partijen akkoord met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Curaçao.

Disclaimer: deze algemene voorwaarden zijn een automatische vertaling van de Engelse CuracaoTodo Terms and Conditions. Lees deze om de exacte juridische tekst te hebben.


Share this page on